Algemene voorwaarden voor Groeps- en bedrijfsuitjes

Artikel 1. Identiteit

De Schilderijares met handelsnaam De Schilderijares

Vestigings- en bezoekadres
Reigerlaan 13
3862 KX Nijkerk
Telefoonnummer: 06-513 88 777
E-mail: info@DeSchilderijares.nl
KvK-nummer: 71282912
BTW-nummer: NL 172642437 B01

Artikel 2. Definities

 1. De Schilderijares: De partij waarmee u een relatie of overeenkomst aan gaat.
 2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met De Schilderijares.
 3. Producten: Alle goederen die door De Schilderijares via de websites worden verkocht.
 4. Diensten: Alle diensten die De Schilderijares via de website aanbiedt.
 5. De website: De website(s) en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door De Schilderijares beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 6. Dag: Een kalenderdag.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden voor Groeps- en Bedrijfsuitjes (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van De Schilderijares en op elke overeenkomst tussen u en ons.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Indien aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zullen we dit netjes aangeven. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden, dan kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we dit anders aangeven.
 3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dit zal dan schriftelijk worden bevestigd.
 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij anders aangegeven.
 5. De Schilderijares mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige reserveringen. Natuurlijk laten we u dit binnen een redelijk termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.
 6. Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? U kunt deze voorwaarden altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar info@De Schilderijares.nl of kijk op onze website.
 7. Door onze website te gebruiken of een reservering te plaatsen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.
 8. Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor het boeken van groeps- of bedrijfsuitjes. Dus niet voor onze workshops waarvoor u rechtstreeks op onze website tickets kunt bestellen en afrekenen. Daarvoor hebben we andere voorwaarden.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Geeft u niet binnen 30 dagen akkoord op de offerte dan vervalt deze automatisch? Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
 2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons daar niet op vastpinnen.
 3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven.
 4. Bij een reservering op uw eigen locatie buiten 30 km van Nijkerk GLD, worden extra reiskosten van 0,30 cent per km heen en terug in rekening gebracht.
 5. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij anders aangegeven.
 6. De aangeboden prijzen in onze offertes gelden altijd voor het totale aanbod van producten en diensten in deze zelfde offerte. We komen niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige reserveringen.
 7. We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand. U ontvangt vanuit ons altijd een bevestiging van de gemaakte afspraken.
 8. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Aangezien het veelal gaat om creatieve workshops bent uzelf of de deelnemers bepalend voor het eindresultaat. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke eindresultaat, dan zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 5. Reserveringen: termijnen, uitvoering en wijziging

 1. Bij ons is de klant koning. Daarom doen we het ontvangen, leveren en uitvoeren van reserveringen natuurlijk zorgvuldig. En met uw beoordeling van aanvragen voor diensten gaan we altijd serieus om
 2. Binnen 2 dag(en) nadat we een offerte-aanvraag hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling.
 3. De uitvoering van de workshop vindt plaats op het adres dat u heeft opgegeven toen u de reservering plaatste. Dat kan via de website, als antwoord op de offerte of op de bestelopdracht gedaan zijn.
 4. Als wij niet in staat zijn uw reservering uit te voeren, dan laten we u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten en kunt u de reservering zonder extra kosten annuleren.
 5. Indien u wenst dat een reservering op één van uw eigen locaties plaatsvindt, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat de locatie aan de eisen voldoet. Dit wil zeggen voldoende ruimte voor het uitvoeren van de reservering.
 6. Indien uw reservering een workshop op locatie betreft, dient u zelf te zorgen voor: de tafels, stoelen, aanwezigheid van toilet en water en drankjes.
 7. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele achterblijvende resten (bijv. verf) van onze reservering. Daarnaast is het belangrijk dat we de locatie goed kunnen bereiken.
 8. Als je onverhoopt niet naar de workshop kunt komen of u bent met minder personen dan aangegeven in de bevestiging, moet je dit minimaal 48 uur van tevoren melden in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten. Als je je afwezigheid korter dan 48 uur van tevoren bij ons meldt, berekenen wij het gehele boekingsbedrag door en krijg je geen geld terug.
 9. Als u met minder personen komt dan opgegeven dan kunt u, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten.
 10. Is er een afwijking in de uitvoering van een reservering, dan komen we samen vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.
 11. Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft De Schilderijares het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan inkoop van materialen, inhuur van kunstenaars of huur van de locatie.

Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. Vanuit De Schilderijares mogen we altijd de reservering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
  • U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tiid nakomt.
  • We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
  • U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
  • Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
 2. De Schilderijares mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor De Schilderijares om te kunnen leveren.
 3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.
 4. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor uw rekening.
 5. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een reservering of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. We verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. De Schilderijares kan per levering of reservering factureren en de betalingstermijn wijzigen.
 2. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 8% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet u die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kan De Schilderijares ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
 3. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
 4. Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.
 5. Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.
 6. We mogen op elk moment uw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en klachttermijn

 1. We bieden u de garantie dat wij al het mogelijke – zoals u redelijkerwijs mag verwachten – zullen doen om uw reservering tot een succes te maken. Dit betekent onder andere dat wij een professionele kunstenaar of creatieve ondernemer zullen inplannen op uw reservering, dat de locatie geregeld is en dat er voldoende materialen aanwezig zijn zodat alle (vooraf opgegeven) deelnemers aan de reservering kunnen deelnemer. Ook zullen we ervoor zorgen dat uw reservering op tijd start. We kunnen gezien de aard van onze dienstverlening geen garanties geven op het eindresultaat.
 2. Kom je te laat op een reservering dan wordt de officiële eindtijd, zoals afgesproken, aangehouden.
 3. Als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
 4. We verwachten van u als klant dat u op tijd op de afgesproken locatie aanwezig bent en de aanwijzingen van onze kunstenaar of creatieve ondernemer – naar redelijkheid – opvolgt.
 5. Heeft u klachten over het verloop van uw reservering dan moet u dit binnen 5 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Doet u dit niet dan gaan wij ervan uit dat u tevreden bent met onze dienstverlening.
 6. Meldt u een klacht over uw reservering op tijd dan moet u alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u geen tijdige melding dan gaan we ervan uit dat u tevreden bent met onze dienstverlening.
 7. Zijn we het met elkaar eens dat de uitvoering van uw reservering niet overkomt met wat u van ons zou mogen verwachten én heeft u dit tijdig gemeld dan zullen we u een voorstel voor compensatie doen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
 2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de reservering waar we aansprakelijk voor zijn.
 4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
 5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Directe schade zijn o.a. de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 6. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 8. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

Artikel 10. Overmacht

 1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
 2. Overmacht is elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hiermee bedoelen we:
  1. stakingen
  2. ziekte onder personeel
  3. brand, overstroming
  4. waterschade
  5. oorlogen en opstanden
  6. export- en/of importbeperkingen
  7. bedrijfsstoringen
  8. energiestoringen
  9. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
  10. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
  11. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectueel eigendom verstaan we octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
 3. Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
 2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
  • Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
  • Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
  • Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
  • Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de informatie delen.
 3. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen u en De Schilderijares op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van De Schilderijares gevestigd is.
 3. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.

Artikel 14. Deelbaarheid

 1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

Artikel 15. Overdracht

 1. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen dan heeft u hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.
 2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel even weten.

Artikel 16. Verklaring van afstand

 1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.